Zalecenia nawozowe

Każda roślina uprawna posiada określone wymagania pokarmowe, czyli aby wydać optymalny plon musi pobrać określoną ilość składników pokarmowych w formie mineralnej.

Wymagania pokarmowe nie znajdują najczęściej pokrycia w zasobach gleby, dlatego konieczne jest uzupełnianie tych zasobów przez nawożenie.

Potrzeby nawozowe danej uprawy jest to ilość składników które muszą być dostarczone w postaci nawozów aby uzyskać przewidywany plon. Podstawą do prawidłowego ustalenia potrzeb nawozowych roślin jest znajomość zasobności gleb w składniki pokarmowe które można poznać poprzez analizę gleby. Zasobności podstawowych składników (N, P, K, Mg) określona jest klasami: bardzo niska, niska, średnia, wysoka i bardzo wysoka.

Na podstawie wyników analiz chemicznych gleb lub podłoży, ustala się zalecenia nawozowe czyli potrzeby nawozowe w postaci określonych dawek nawozów w nawożeniu podstawowym, bądź pogłównym. Do tego celu wykorzystuje się zwykle metodę bilansową, gdzie porównuje się rozchody składników pokarmowych -wynoszenie składników z plonem, straty w glebie), z przychodami (nawożenie organiczne, resztki pożniwne, uwalnianie składników w glebie). Na podstawie różnicy bilansowej oblicza się potrzebną dawkę nawozów.