Rozporządzenie MRiRW 11.09.2014

                       

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Warszawa, dnia 11 września 2014 r.
Poz. 1210

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 8 sierpnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane
przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

 
§ 1 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz. U. Nr 29, poz. 174) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia
 
§ 2 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzialem administracji rzgdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486)
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogloszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 29 i 915

 

Załącznik do rozporzgdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. (poz. 1210)

WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA ZADANIA WYKONYWANE
PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

Lp.

Nazwa zadania

Jednostka

Kwota w złotych*

 

I. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych

1

Przygotowanie próbki do analizy

próbka

5,08

2

Preparatyka (2 mm)

próbka

2,54

3

Preparatyka (< 2 mm)

próbka

7,62

4

Oznaczenie zawartości suchej masy w 105°C

próbka

12,70

5

Oznaczenia pH w chlorku potasu lub wodzie, lub chlorku wapnia

próbka

5,08

6

Oznaczenie składu granulometrycznego wg Prószyńskiego - skrócone

próbka

60,96

7

Oznaczenie składu granulometrycznego wg Prószyńskiego - pełne

próbka

81,28

8

Oznaczenie składu granulometrycznego miernikiem laserowym

próbka

30,48

9

Oznaczenie próchnicy metodą Tiurina

próbka

20,32

10

Oznaczenie substancji organicznej metodą wagową

próbka

40,64

11

Oznaczenie kwasowości hydrolitycznej

próbka

20,32

12

Oznaczenie kwasowości wymiennej

próbka

20,32

13

Oznaczenie sumy zasad wymiennych

próbka

20,32

14

Określenie pojemności sorpcyjnej gleby

próbka

5,08

15

Oznaczenie węglanów metodą Scheiblera

próbka

10,16

16

Oznaczenie kationów wymiennych: wapnia, potasu, magnezu, sodu

próbka

20,32

17

Oznaczenie zawartości glinu wymiennego

próbka

20,32

18

Ekstrakcja przyswajalnych form fosforu i potasu

próbka

5,08

19

Ekstrakcja przyswajalnego magnezu

próbka

2,54

20

Oznaczenie przyswajalnego fosforu

próbka

6,10

21

Oznaczenie przyswajalnego potasu

próbka

5,08

22

Oznaczenie przyswajalnego magnezu metodą ASA

próbka

6,10

23

Ekstrakcja form przyswajalnych mikroelementów (miedzi, cynku, manganu, żelaza, boru)

próbka

5,08

24

Oznaczenie przyswajalnego boru metodą kolorymetryczną

próbka

55,88

25

Oznaczenie boru metodą wskaźnikową

próbka

15,24

26

Oznaczenie przyswajalnej miedzi metodą ASA

próbka

15,24

27

Oznaczenie przyswajalnego cynku metodą ASA

próbka

15,24

28

Oznaczenie przyswajalnego manganu metodą ASA

próbka

15,24

29

Oznaczenie przyswajalnego żelaza metodą ASA

próbka

15,24

30

Oznaczenie azotu ogólnego metodą Kjeldahla

próbka

60,96

31

Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetrii przepływowej

próbka

15,24

32

Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetrii przepływowej

próbka

15,24

33

Oznaczenie azotu łatwo hydrolizującego

próbka

30,48

34

Oznaczenie siarki ogólnej metodą nefelometryczną

próbka

55,88

35

Oznaczenie siarki siarczanowej metodą nefelometryczną

próbka

30,48

36

Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęci

próbka

45,72

37

Mineralizacja gleby w mocnych kwasach mineralnych

próbka

40,64

38

Oznaczenie miedzi metodą ASA

próbka

15,24

39

Oznaczenie cynku metodą ASA

próbka

15,24

40

Oznaczenie manganu metodą ASA

próbka

15,24

41

Oznaczenie żelaza metodą ASA

próbka

15,24

42

Oznaczenie ołowiu metodą ASA

próbka

45,72

43

Oznaczenie kadmu metodą ASA

próbka

45,72

 

44

Oznaczenie chromu metodą ASA

próbka

45,72

45

Oznaczenie niklu metodą ASA

próbka

45,72

46

Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków

próbka

45,72

47

Oznaczenie glinu metodą ASA

próbka

45,72

48

Oznaczenie cyny metodą ASA

próbka

45,72

49

Oznaczenie selenu metodą ASA z generacją wodorków

próbka

45,72

50

Oznaczenie kobaltu metodą ASA

próbka

45,72

51

Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną

próbka

45,72

52

Oznaczenie globalnej aktywności beta

próbka

64,01

53

Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastek

próbka

19,81

54

Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych

godz.

30,48

II. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody

55

Przygotowanie próbki stałej

próbka

5,08

56

Przygotowanie próbki płynnej

próbka

2,54

57

Oznaczenie ciężaru objętościowego

próbka

6,10

58

Krzywa neutralizacji

próbka

25,40

59

Oznaczenie pH

próbka

5,08

60

Oznaczenie zasolenia

próbka

6,10

61

Ekstrakcja form przyswajalnych w kwasie octowym

próbka

5,08

62

Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną

próbka

6,10

63

Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASA

próbka

5,08

64

Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASA

próbka

5,08

65

Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASA

próbka

5,08

66

Oznaczenie magnezu metodą ASA

próbka

6,10

67

Oznaczenie azotu azotanowego metodą jonometryczną

próbka

7,11

68

Oznaczenie azotu amonowego metodą jonometryczną

próbka

7,11

69

Oznaczenie chloru metodą jonometryczną

próbka

7,11

70

Oznaczenie twardości wody

próbka

20,32

71

Oznaczenie twardości węglanowej

próbka

20,32

72

Oznaczenie zasadowości

próbka

20,32

73

Oznaczenie wodorowęglanów metodą miareczkową

próbka

20,32

74

Oznaczenie siarki metodą turbidymetryczną

próbka

30,48

75

Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetryczną

próbka

15,24

76

Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną

próbka

15,24

77

Oznaczenie wapnia metodą miareczkową

próbka

5,08

78

Oznaczenie boru

próbka

55,88

79

Ekstrakcja form przyswajalnych mikroelementów

próbka

5,08

80

Oznaczenie przyswajalnej miedzi metodą ASA

próbka

15,24

81

Oznaczenie przyswajalnego cynku metodą ASA

próbka

15,24

82

Oznaczenie przyswajalnego manganu metodą ASA

próbka

15,24

83

Oznaczenie przyswajalnego żelaza metodą ASA

próbka

15,24

84

Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastek

próbka

19,81

85

Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody

godz.

30,48

III. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne materiału roślinnego i pasz

86

Przygotowanie próbki

próbka

5,08

87

Preparatyka próbki świeżej (homogenizowanie)

próbka

2,54

88

Preparatyka próbki suchej (mielenie)

próbka

7,62

89

Preparatyka próbki świeżej (suszenie i mielenie)

próbka

30,48

90

Oznaczenie suchej masy w 105°C

próbka

12,70

91

Mineralizacja do oznaczeń makroskładników

próbka

25,40

92

Oznaczenie azotu ogólnego metodą miareczkową

próbka

15,24

93

Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną

próbka

6,10

 

94

Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASA

próbka

5,08

95

Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASA

próbka

5,08

96

Oznaczenie magnezu metodą ASA

próbka

6,10

97

Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASA

próbka

5,08

98

Oznaczenie chlorków

próbka

40,64

99

Mineralizacja do oznaczeń mikroelementów i pierwiastków śladowych

próbka

45,72

100

Oznaczenie miedzi metodą ASA

próbka

15,24

101

Oznaczenie cynku metodą ASA

próbka

15,24

102

Oznaczenie manganu metodą ASA

próbka

15,24

103

Oznaczenie żelaza metodą ASA

próbka

15,24

104

Oznaczenie ołowiu metodą ASA

próbka

45,72

105

Oznaczenie kadmu metodą ASA

próbka

45,72

106

Oznaczenie chromu metodą ASA

próbka

45,72

107

Oznaczenie niklu metodą ASA

próbka

45,72

108

Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków

próbka

45,72

109

Oznaczenie glinu metodą ASA

próbka

45,72

110

Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną

próbka

45,72

111

Oznaczenie kobaltu metodą ASA

próbka

45,72

112

Oznaczenie selenu metodą generacji wodorków

próbka

45,72

113

Oznaczenie cyny metodą ASA

próbka

45,72

114

Oznaczenie suchej masy w powietrznie suchej próbce

próbka

12,70

115

Oznaczenie azotu ogólnego metodą Kjeldahla

próbka

60,96

116

Oznaczenie popiołu surowego

próbka

30,48

117

Oznaczenie tłuszczu surowego

próbka

60,96

118

Oznaczenie włókna surowego

próbka

60,96

119

Oznaczenie lotnych kwasów w kiszonkach

próbka

60,96

120

Oznaczenie pH w kiszonkach

próbka

5,08

121

Oznaczenie substancji nierozpuszczalnych w 10 % kwasie solnym

próbka

60,96

122

Organoleptyczna ocena paszy

próbka

7,62

123

Ocena jakości kiszonki wg klucza Fliega-Zimmera

próbka

10,16

124

Oznaczenie amoniaku w kiszonce

próbka

5,08

125

Obliczenie związków bezazotowych wyciągowych

próbka

10,16

126

Oznaczenie zanieczyszczeń w paszach

próbka

29,97

127

Oznaczenie kwasowości ogólnej w przetworach owocowo-warzywnych

próbka

5,08

128

Oznaczenie zawartości cukrów i pH w miodzie

próbka

46,74

129

Oznaczenie rtęci metodą ASA (AMA-254)

próbka

45,72

130

Oznaczenie boru metodą kolorymetryczną

próbka

55,88

131

Oznaczenie siarki ogólnej metodą nefelometryczną

próbka

55,88

132

Oznaczenie azotanu sodu metodą jonometryczną

próbka

12,70

133

Oznaczenie azotanów metodą kolorymetryczną

próbka

40,64

134

Oznaczenie azotynów metodą kolorymetryczną

próbka

40,64

135

Oznaczenie globalnej aktywności beta

próbka

40,64

136

Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastek

próbka

19,81

137

Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne materiału roślinnego i pasz

godz.

30,48

IV. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych oraz
środków wspomagających uprawę roślin

138

Przygotowanie próbki

próbka

5,08

139

Preparatyka próbki (suszenie i mielenie)

próbka

35,56

140

Oznaczenie suchej masy świeżej próbki

próbka

15,24

141

Oznaczenie ciężaru właściwego gnojowicy i gnojówki

próbka

6,10

142

Oznaczenie pH

próbka

5,08

143

Oznaczenie zasolenia

próbka

6,10

 

144

Oznaczenie popiołu surowego

próbka

40,64

145

Oznaczenie substancji organicznej

próbka

40,64

146

Oznaczenie rtęci metodą ASA (AMA-254)

próbka

45,72

147

Oznaczenie siarki ogólnej

próbka

55,88

148

Oznaczenie suchej masy w powietrznie suchej próbce

próbka

12,70

149

Mineralizacja do oznaczeń makroelementów

próbka

40,64

150

Oznaczenie zawartości azotu metodą miareczkową

próbka

15,24

151

Oznaczenie zawartości azotu całkowitego

próbka

60,96

152

Oznaczanie fosforu metodą kolorymetryczną

próbka

10,16

153

Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASA

próbka

5,08

154

Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASA

próbka

5,08

155

Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASA

próbka

5,08

156

Oznaczenie magnezu metodą ASA

próbka

10,16

157

Oznaczenie siarki siarczanowej

próbka

30,48

158

Oznaczenie chlorków

próbka

40,64

159

Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetryczną

próbka

15,24

160

Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną

próbka

15,24

161

Oznaczenie azotu amonowego metodą jonometryczną

próbka

12,70

162

Oznaczenie azotu azotanowego metodą jonometryczną

próbka

12,70

163

Oznaczenie boru metodą kolorymetryczną

próbka

55,88

164

Oznaczenie niklu metodą ASA

próbka

45,72

165

Oznaczenie chromu metodą ASA

próbka

45,72

166

Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną

próbka

45,72

167

Oznaczenie kobaltu metodą ASA

próbka

45,72

168

Oznaczenie selenu metodą ASA z generacją wodorków

próbka

45,72

169

Oznaczenie składu frakcyjnego

próbka

60,96

170

Określenie udziału zanieczyszczeń

próbka

60,96

171

Mineralizacja do oznaczeń mikroelementów i pierwiastków śladowych

próbka

45,72

172

Oznaczenie miedzi metodą ASA

próbka

15,24

173

Oznaczenie cynku metodą ASA

próbka

15,24

174

Oznaczenie manganu metodą ASA

próbka

15,24

175

Oznaczenie żelaza metodą ASA

próbka

15,24

176

Oznaczenie ołowiu metodą ASA

próbka

45,72

177

Oznaczenie kadmu metodą ASA

próbka

45,72

178

Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków

próbka

45,72

179

Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastek

próbka

19,81

180

Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych oraz środków wspomagających uprawę roślin

godz.

30,48

V. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów mineralnych

181

Przygotowanie próbki laboratoryjnej

próbka

5,08

182

Preparatyka próbki (mielenie)

próbka

25,40

183

Preparatyka próbki (suszenie i mielenie)

próbka

40,64

184

Analiza sitowa „na sucho"

próbka

22,86

185

Analiza sitowa „na mokro"

próbka

45,72

186

Oznaczenie pH

próbka

7,62

187

Oznaczenie azotu całkowitego

próbka

91,44

188

Oznaczenie azotu amonowego

próbka

45,72

189

Oznaczenie azotu amonowego i azotu azotanowego

próbka

45,72

190

Oznaczenie azotu cyjanoamidowego/amidowego

próbka

91,44

191

Oznaczenie azotu całkowitego w moczniku (azot amidowy)

próbka

60,96

192

Oznaczenie biuretu

próbka

45,72

193

Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w wodzie

próbka

25,40

194

Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

próbka

60,96

 

195

Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

próbka

50,80

196

Ekstrakcje do oznaczenia fosforu

próbka

30,48

197

Oznaczenie fosforu metodą grawimetryczną chinolinowo-molibdenową

próbka

60,96

198

Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną

próbka

30,48

199

Oznaczenie fosforu metodą miareczkową

próbka

10,16

200

Ekstrakcja potasu rozpuszczalnego w wodzie

próbka

20,32

201

Oznaczenie potasu metodą grawimetryczną czterofenyloboranową

próbka

142,24

202

Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej

próbka

20,32

203

Ekstrakcja do oznaczenia wapnia, magnezu, sodu, siarki i chloru

próbka

20,32

204

Oznaczenie wapnia metodą grawimetryczną manganometryczną

próbka

40,64

205

Oznaczenie wapnia metodą aklacymetryczną

próbka

15,24

206

Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej

próbka

20,32

207

Oznaczenie wapnia metodą kompleksometryczną

próbka

60,96

208

Oznaczenie magnezu metodą ASA

próbka

20,32

209

Oznaczenie magnezu metodą kompleksometryczną

próbka

60,96

210

Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej

próbka

20,32

211

Oznaczenie siarki siarczanowej metodą grawimetryczną

próbka

60,96

212

Oznaczenie chlorków

próbka

40,64

213

Ekstrakcja do oznaczenia mikroelementów

próbka

40,64

214

Oznaczenie zawartości boru metodą z azometyną H (<10 %)

próbka

30,48

215

Oznaczenie zawartości boru metodą z mannitem (>10 %)

próbka

20,32

216

Oznaczenie kobaltu metodą ASA (< 10 %)

próbka

20,32

217

Oznaczenie kobaltu metodą grawimetryczną (>10 %)

próbka

60,96

218

Oznaczenie miedzi metodą ASA (< 10 %)

próbka

20,32

219

Oznaczenie miedzi metodą miareczkową (>10 %)

próbka

30,48

220

Oznaczenie żelaza metodą ASA

próbka

20,32

221

Oznaczenie manganu metodą ASA(< 10 %)

próbka

20,32

222

Oznaczenie manganu metodą miareczkową (>10 %)

próbka

30,48

223

Oznaczenie cynku metodą ASA

próbka

20,32

224

Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną (< 10 %)

próbka

30,48

225

Oznaczenie molibdenu metodą grawimetryczną (>10 %)

próbka

60,96

226

Mineralizacja do oznaczeń ołowiu i kadmu

próbka

45,72

227

Oznaczenie ołowiu metodą ASA

próbka

45,72

228

Oznaczenie kadmu metodą ASA

próbka

45,72

229

Mineralizacja do oznaczenia arsenu

próbka

45,72

230

Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków

próbka

60,96

231

Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęci

próbka

45,72

232

Oznaczenie zawartości wody metodą wagową

próbka

30,48

233

Oznaczenie zawartości krzemionki

próbka

34,04

234

Oznaczenie zawartości trójtlenku glinu i żelaza

próbka

42,67

235

Oznaczenie fosforu w cytrynianie amonu i wodzie

próbka

49,78

236

Oznaczenie fosforu w kwasie solnym

próbka

42,67

237

Oznaczenie ciężaru właściwego nawozu

próbka

6,10

238

Oznaczenie niklu metodą ASA

próbka

45,72

239

Oznaczenie chromu metodą ASA

próbka

45,72

240

Określenie udziału zanieczyszczeń

próbka

60,96

241

Oznaczenie zawartości wolnych kwasów

próbka

15,24

242

Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastek

próbka

19,81

243

Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów mineralnych

godz.

30,48

VI. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne osadów ściekowych i ścieków

244

Przygotowanie próbki

próbka

5,08

245

Preparatyka próbki (suszenie i mielenie)

próbka

35,56

 

246

Oznaczenie pH

próbka

5,08

247

Oznaczenie azotu amonowego

próbka

40,64

248

Oznaczenie substancji organicznej

próbka

40,64

249

Oznaczenie suchej masy w świeżej próbce

próbka

30,48

250

Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęci

próbka

45,72

251

Oznaczenie azotu ogólnego

próbka

60,96

252

Oznaczenie wapnia metodą miareczkową (z mineralizacją)

próbka

81,28

253

Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną (z mineralizacją)

próbka

50,80

254

Mineralizacja do oznaczenia wapnia i fosforu (w kwasie siarkowym i nadtlenku wodoru)

próbka

40,64

255

Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/metodą ASA

próbka

7,62

256

Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną

próbka

10,16

257

Mineralizacja do oznaczenia pierwiastków śladowych i magnezu

próbka

40,64

258

Oznaczenie miedzi metodą ASA

próbka

15,24

259

Oznaczenie cynku metodą ASA

próbka

15,24

260

Oznaczenie niklu metodą ASA

próbka

45,72

261

Oznaczenie chromu metodą ASA

próbka

45,72

262

Oznaczenie ołowiu metodą ASA

próbka

45,72

263

Oznaczenie kadmu metodą ASA

próbka

45,72

264

Oznaczenie magnezu metodą ASA

próbka

6,10

265

Oznaczenie boru metodą kolorymetryczną

próbka

55,88

266

Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorków

próbka

45,72

267

Oznaczenie manganu metodą ASA

próbka

15,24

268

Oznaczenie żelaza metodą ASA

próbka

15,24

269

Oznaczanie pierwiastków metodą ICP - jeden pierwiastek

próbka

19,81

270

Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne osadów ściekowych i ścieków

godz.

30,48

VII. Badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego

271

Badanie gleb użytków rolnych (pH, fosfor, potas, magnez)

próbka

10,67

272

Badanie gleb, ziem i podłoży ogrodniczych

próbka

42,67

273

Badanie gleb dla potrzeb nawożenia mikroelementami (mangan, cynk, miedź, żelazo)

próbka

28,45

274

Badanie gleb dla potrzeb nawożenia mikroelementami (mangan, cynk, miedź, żelazo, bor)

próbka

42,67

275

Badanie azotu mineralnego - 0-60 cm (2 próbki)

próbka

22,86

276

Badanie azotu mineralnego - 0-90 cm (3 próbki)

próbka

34,54

277

Inne niewymienione badania gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego

godz.

30,48

VIII. Badania materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego

278

Oznaczenie białka, tłuszczu, włókna, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, sodu w paszach

próbka

179,32

279

Oznaczenie pH i lotnych kwasów tłuszczowych w kiszonce

próbka

44,20

280

Oznaczenie zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

próbka

68,07

281

Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + jednego mikroelementu (cynk, miedź, mangan, żelazo) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

próbka

81,28

282

Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

próbka

119,38

283

Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, boru, cynku, miedzi, manganu, żelaza w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

próbka

137,16

284

Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki lub boru + jednego mikroelementu (cynk, mangan, żelazo, miedź) w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania

próbka

126,49

285

Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + czterech mikroelementów (cynk, miedź, żelazo, mangan)

próbka

126,49

286

Inne niewymienione badania materiału roślinnego dla potrzeb doradztwa rolniczego

godz.

30,48

IX. Prace terenowo-kartograficzne

287

Pobieranie próbki gleby - warstwa wierzchnia

próbka

15,24

288

Pobieranie próbek gleby - warstwa orna + podglebie (albo tylko podglebie)

próbka

30,48

289

Pobieranie próbek gleby - warstwa orna + podglebie + warstwy głębsze (albo tylko warstwy głębsze)

próbka

45,72

290

Kopanie odkrywki glebowej do 2m

odkrywka

152,40

 

291

Pobieranie próbki materiału roślinnego lub paszy

próbka

30,48

292

Pobieranie próbki nawozu

próbka

60,96

293

Pobieranie próbki osadu ściekowego

próbka

85,34

294

Pobieranie próbki nawozów naturalnych stałych

próbka

85,34

295

Pobieranie próbki nawozów organicznych lub organiczno-mineralnych

próbka

85,34

296

Pobieranie próbki nawozów naturalnych płynnych

próbka

170,69

297

Pobieranie próbki nawozów płynnych

próbka

71,12

298

Pobieranie próbki wody pod powierzchnią gleby

próbka

45,72

299

Sporządzenie mapy odczynu i zasobności gleby

próbka

2,84

300

Sporządzenie mapy odczynu i zasobności gleby techniką komputerową

próbka

7,11

301

Przerysowanie mapy/sporządzenie mapy zasobności z wykorzystaniem GPS (do nawożenia precyzyjnego)

szt.

90,93

302

Inne niewymienione prace terenowo-kartograficzne

godz.

30,48

X. Opracowywanie wyników przeprowadzonych analiz i badań

303

Opracowanie wyników badań

próbka

3,05

304

Opiniowanie lub sporządzenie planu nawożenia

gatunek rośliny na pow. do4 ha

7,11

305

Opiniowanie lub sporządzenie bilansu azotu, fosforu, potasu

gatunek rośliny na pow. do4 ha

7,11

306

Opiniowanie lub sporządzenie bilansu azotu - pole

gatunek rośliny na pow. do4 ha

3,05

307

Obliczenie zawartości azotu, fosforu, potasu w nawozach naturalnych

próbka

7,11

308

Opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb ogrodniczych

szt.

15,24

309

Sporządzenie atestu potwierdzającego jakość nawozu wapniowego

szt.

30,48

310

Zalecenie nawozowe indywidualne

szt.

71,12

311

Zalecenie nawozowe sadownicze

szt.

15,24

312

Zalecenie nawozowe w formie broszury

szt.

7,11

313

Opinia lub ekspertyza

godz.

30,48

314

Ocena zawartości azotu w profilu glebowym

próbka

7,11

315

Sporządzenie syntezy wyników badań

godz.

30,48

316

Opiniowanie składu jakościowego nawozu

próbka

71,12

317

Opiniowanie składu jakościowego osadu ściekowego lub ścieku

próbka

142,24

318

Ocena wyników badań gleby w celu stosowania osadów ściekowych

próbka

71,12

319

Wydanie zaświadczenia dotyczącego stosowania nawozów i ich przechowywania

szt.

7,11

320

Wydanie zaświadczenia dotyczącego stosowania nawozów i ich przechowywania, wraz z oględzinami miejsc przechowywania tych nawozów

szt.

49,78

321

Ustalenie zalecanej dawki wapna na podstawie aktualnych wyników badań pH wykonanych w latach poprzednich lub w ramach badań odczynu i zasobności gleby

próbka

1,73

322

Inne niewymienione opracowywania wyników przeprowadzonych analiz i badań

godz.

30,48

XI. Działalność szkoleniowa i informacyjna w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa

323

Prowadzenie szkolenia w zakresie stosowania nawozów

cykl

710,69

324

Prowadzenie szkolenia teoretycznego na zlecenie podmiotu

godz./

osobę

42,67

325

Prowadzenie szkolenia praktycznego na zlecenie podmiotu

godz./

osobę

142,24

326

Inna działalność szkoleniowo-informacyjna na zlecenie podmiotu

godz.

42,67

* do kwoty opłaty doliczony zostanie podatek od towarów i usług